image شبکه اجتماعی:

‌شرکت البرز دماکاران ، نو آوری در صنعت سرمایش

اختراع چیست؟برگزيده اي از راهنماي WIPOدر اقتصاد مبتنی بر دانش امروز راهبرد اختراعات یک مؤسسه یا بنگاه نوآور باید عاملی کلیدی در راهبرد کسب و کار آن باشد.
این راهنما منافع تجاری سیستم طرح و ایده را برای تمام شکلهای مؤسسات و بنگاهها بطورعملی و ساده توضیح میدهد. ضمن اینکه به خوانندگان توصیه میشود هنگامیکه در پی کسب حمایت بهره برداری تجاری یا اجرای حقوق اختراع هستند باید با یک کارشناس اختراعات مشورت کنند این راهنما اطلاعاتی عملی را ارائه میدهد که هدف آنها کمک به درک مفاهیم ابتدائی و قادر کردن مديران به مطرح کردن پرسشهای صحیح هنگام مشورت با یک کارشناس در خصوص مسائل مرتبط با اختراع است.
از مؤسسات و بنگاههای کوچک و متوسط (SME) دعوت میشود از این راهنما با دید گنجاندن فناوری و راهبرد اختراعات در مجموع راهبرد کسب و کار، بازاریابی و صادراتشان استفاده کنند. وایپو از هر نوع بازخورد برای بهبود این راهنما به منظور تضمین اینکه بتواند بطور مناسب نیازهای نوظهور مؤسسات و بنگاههای کوچک و متوسط در سرتا سر جهان را مرتفع کند، استقبال میکند.

 

ثبت اختراع