image شبکه اجتماعی:

‌شرکت البرز دماکاران ، نو آوری در صنعت سرمایش


مدیریت مصرف


مصرف آب به طور صحیح ومطابق الگوی مصرف و جلوگیری از هدررفت آب، میتواند تا حدی جایگزین توسعه منابع تأمین آب باشد. لذا یکی از فعالیت های عمده که در سال های دوران برنامه پنج ساله سوم توسعه مورد تأکید شرکت قرار گرفته است مدیریت مصرف با هدف کنترل وکاهش مصارف غیر ضرور می باشد.
با توجه به محدودیت منابع تأمین آب، کاهش نزولات جوی، بالارفتن سرانه مصرف، هزینه گزاف بازیافت پساب فاضلاب های خانگی، رشد روزافزون جمعیت و... ضرورت مدیریت و عقلائی نمودن مصرف آب در هر یک از بخش های تأمین، توزیع و مصرف با اعمال مدیریت در طول دوره پنج ساله سوم در محورهای زیر اقدامات گسترده ای انجام شده است:
• مدیریت تأمین آب با اتخاذ سیاست های بلند مدت.
• مدیریت بهره برداری از تأسیسات آبرسانی و توزیع آب شهرها در حد قابل قبول و بهینه بهره وری تأسیسات مورد بهره برداری.
• مدیریت مصرف با اعمال سیاست های اصولی و منظم مصرف به منظور ایجاد فرهنگ صحیح مصرف.

 

مدیریت مصرف آب