image شبکه اجتماعی:

‌شرکت البرز دماکاران ، نو آوری در صنعت سرمایش

خواص بیولوژیکی آب :

 

در آب های طبیعی مخصوصاً آب های سطحی در کنار مواد معلق تعداد بسیاری موجودات کوچک نیز یافت میگردند این موجودات ممکن است ریشه گیاهی و یا حیوانی داشته باشند . کیکروبها با توجه به شکل ساده خود و قدرت تکثیر پذیری زیاد بسیار مهم هستند ولی تمام میکروبهای موجود در آب بیماریزا نیستند و حتی بسیاری از آنها برای بدست آوردن آب بهداشتی مهم هستند . ولی با این حال نباید تعداد کل میکروبهای موجود در آب از حد معینی بیشتر باشد . به عبارت دیگر وجود تعداد زیادی باکتری در آب احتمال وجود باکتریهای بیماریزا از قبیل میکروبهای بیماریهایی چون اسهال و  وبا را نیز بالا میبرد . آبهایی که با مدفوع انسان و یا حیوانات آلوده میگردند ممکن است دارای باکتری باشند که موجب بیماریهای روده ای مانند اسهال خونی و تب روده و غیره گردند . کلی فرم ها بویژه اشرشیاکلی بمیزان فراوان در مدفوع انسان و حیوانات وجود دارد و چون مقاومت کلی فرم ها در آب بیش از میکروب های دیگر است در آبهایی که با کلر و یا هر ماده ضدعفونی کننده دیگر ضدعفونی شده اند نبایستی کلی فرم در 100 میلی لیتر نمونه داشته باشند . و در آبهایی که ضدعفونی نشده و به مصرف انسان می رسد نبایستی اشرشیاکلی وجود داشته باشد . آزمایش استانداردی که برای شمارش کلی فرم انجام میشود تست احتمالات یا MPN ) Most Probable Number ) است .

 خواص بیولوژیکی آب

 

کلمات کلیدی : خرید آبسردکن ، خرید آبسردکن صنعتی ، خرید آبسردکن البرزدماکاران ، خرید آبسردکن آدمک ، خرید آبسردکن صنعتی آدمک ،